برگزار کنندگان

تاریخ برگزاری

15 الی 17 بهمن
1395

آمار کاربران و مقالات کنفرانس
تعداد کل کاربران کنفرانس : 212 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 115 مقاله

همایش نگار

محورهای کنفرانس

 1. بررسی های لرزه ای و میکرو لرزه ای
 2. فیزیک سنگ
 3. آزمون های آزمایشگاهی و برجا
 4. روابط تحلیلی و مدل های رفتاری
 5. مدل سازی ژئومکانیکی
 6. کاربرد زئومکانیک در اکتشاف
 7. کاربرد ژئومکانیک در حفاری
 8. کاربرد ژئومکانیک در تولید
 9. موضوعات خاص در ژئومکانیک
 10. آزمونهای آزمایشگاهی و خواص فیزیکی و ژئومکانیکی سنگها
 11. آزمونهای برجا و میدانی
 12. مدلهای رفتاری و معیارهای شکست
 13. بررسی ها و برداشتهای لرزه ای و میکرو لرزه ای مخزن
 14. تعیین خواص ژئومکانیکی توده سنگ چاه و مخزن
 15. اندازه گیری تنش برجا
 16. مدلسازی ژئومکانیکی
 17. پیش بینی فشار منفذی
 18. حفاری چاه‌ها
 19. انتخاب سرمته حفاری
 20. بهینه سازی مسیر چاهها
 21. تراوایی و جریان سیال مخزن
 22. تحریک چاه
 23. مدلسازی عددی
 24. طراحی و تحلیل پایداری چاه ها
 25. تولید ماسه
 26. شکافت هیدرولیکی
 27. مخازن نامتعارف
 28. مچاله شوندگی لوله جداری
 29. فرونشست زمین
 30. فعال شدن گسلها
 31. رفتارسنجی چاه و مخزن
 32. مسایل محیط زیستی
 33. مدیریت ریسک
 34. رفتارنگاری چاهها
 35. سایر موضوعات مرتبط با محورهای کنفرانس 
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )